پژوهشگران برگزیده کشورمان که نقش به سزایی در رشد و شتاب علمی کشورمان دارند از وضعیت همچنین شتاب علمی در کشور می گویند.