معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران سخنرانی می کند