معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از اختصاص بودجه ۳ میلیاردی این دانشگاه برای دریافت بن کتاب دانشجویان متقاضی خبر داد.