دکتر طلاهررئیس دانشگاه کرمان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – ششمین دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی جهت تسهیل امور دانشجویان خارجی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان راه اندازی شد.

به خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی با حضور دکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه کرمان، استاد محقق معاون دوم رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، دکتر حاج جباری مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و دکتر بصیری معاون فرهنگی دانشگاه، در پژوهشکده فرهنگ  اسلام و ایران این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی با هدف تسهیل و تسریع امور مربوط به روادید و اقامت این دانشجویان با حمایت مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط استاد محقق معاون دوم رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح شد.

دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان دانشگاه مادر استان، ششمین دانشگاه کشور پس از استان های تهران، مشهد، قزوین، اصفهان و شیراز است که دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی را جهت تسهیل امور این دانشجویان راه اندازی کرده است.