برنامه های دانشگاه آزاد برای برگزاری مراسم اعتکاف اعلام شد