رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد از برگزاری ازمون ارشد این دانشگاه در تاریخ ششم تا هشتم خرداد ماه ٩۵خبر داد.