محققان کوچکترین آنتن تلویزیون جهان را که برای کار کردن نیازی به شرایط خاص ندارد را طراحی کردند.