ورزش دانشگاهی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره اوقات فراغت ۳ گروه دانشجویی نشان می دهد که علوم پزشکی ها در مقایسه با دانشجویان دولتی غیرپزشکی و دانشگاه آزادی بیشتر ورزش می کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، از آنجایی که تعطیلات نوروز یکی از مهمترین اوقات فراغت دانشجویان به شمار می آید، بر آن شدیم آخرین نتایج تحقیقات دانشگاهیان درباره چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان در دانشگاه های مختلف را منتشر کنیم.

مقاله «مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان علوم پزشکی کشور با دانشجویان دانشگاه های غیرپزشکی و آزاد» نوشته دکتر علی زارعی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فریدون تندنویس عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی است.

این مقاله در نشریه علوم حرکتی و ورزشی منتشر شده است.

این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۰ هزار و ۵۸۹ دانشجو اعم از دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی غیر پزشکی است.

۱۰ هزار و ۴۸۶ نفر دانشجوی دانشگاه های کشور تحت پوشش وزارت علوم، ۶ هزار نفر دانشجوی دانشگاه آزاد و ۴ هزار و ۱۰۳ نفر دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت بودند.

نتایج و یافته های تحقیق میانگین اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور ۲۷۵ دقیقه و دانشجویان پزشکی ۲۴۶ دقیقه در شبانه روز بوده است. ۳۴ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ دقیقه اوقات فراغت داشته اند.

میانگین اوقات فراغت تعطیلات تابستانی دانشجویان دانشگاه آزاد ۳۵۶ دقیقه و دانشجویان پزشکی ۵۴۵ دقیقه در شبانه روز بوده است. در حالی که ۳۹ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی در فصل تابستان ۷۲۰ دقیقه و ۲۴ درصد بین ۳۰۰ تا ۳۶۰ دقیقه در شبانه روز اوقات فراغت داشته اند.

بیشترین درصد دانشجویان پزشکی و دولتی غیرپزشکی محل گذران اوقات فراغت خود را خوابگاه اعلام کردند. حال آنکه ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد مورد مطالعه اعلام کرده اند که اوقات فراغت خود را در منزل می گذرانند.

تماشای تلویزیون با کسب ۱۸ درصد از کل امتیازات در بین ۲۰ نوع فعالیت زمان فراغت، بین دانشجویان دانشگاه آزاد رتبه اول را بدست آورد. ضمن آنکه ۱۶.۳ درصد دانشجویان دولتی غیرپزشکی، تماشای تلویزیون را انتخاب اول قید کردند و ۱۹.۵ درصد دانشجویان پزشکی استراحت را اولین فعالیت فراغتی خود معرفی کردند.

دانشجویان دانشگاه های آزاد و پزشکی، استفاده از رایانه را مهمترین فعالیت فراغتی مورد علاقه خود اعلام کردند حال آنکه ۱۵ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی ورزش کردن را به عنوان اولویت اول خود برگزیدند.

۱۴.۴ درصد دانشجویان آزاد مطالعه غیر درسی، ۱۵.۱ درصد دانشجویان پزشکی قدم زدن و گردش کردن، ۱۷.۸ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی تماشای تلویزیون را مهمترین فعالیت فراغتی در تابستان اعلام کردند. تماشای تلویزیون در بین دانشجویان پزشکی و آزاد در رتبه دوم در تابستان قرار داشت.

میانگین اوقات فراغت دانشجویان پزشکی در محیط دانشگاه ۷۷ دقیقه و دانشجویان دانشگاه آزاد ۶۴ دقیقه در شبانه روز بوده است.

میانگین زمان ورزش کردن دانشجویان دانشگاه آزاد ۱۸۸ دقیقه و دانشجویان پزشکی ۱۹۹ دقیقه در هفته بوده است. در حالی که ۲۵.۶ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی اعلام کردند که کمتر از ۷۰ دقیقه در هفته ورزش می کنند و ۲۰.۵ درصد این دانشجویان نیز بین ۷۰ تا ۱۴۰ دقیقه در هفته ورزش می کنند. 

۴۵.۸ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد در منزل و ۲۳.۸ درصد نیز در باشگاه به ورزش می پردازند و ۲۸.۸ درصد دانشجویان پزشکی و ۲۴.۲ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی در خوابگاه ورزش می کنند. 

۲۹.۸ درصد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد، ۳۰ درصد دانشجویان پزشکی و ۳۱ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی به طور مشترک پیاده روی را مهمترین ورزش خود می دانستند.

والیبال در بین دانشجویان پسر دانشگاه آزاد حائز رتبه اول شد، حال آنکه دانشجویان پزشکی فوتبال را مهمترین رشته ورزشی جاری خود می دانستند و دانشجویان پسر دولتی غیر پزشکی نیز پیاده روی را مهمترین ورزش خود می دانستند.

ورزش شنا در بین سه گروه دانشجویی دختر، رتبه اول را در بین ورزش های مورد علاقه کسب کرد. فوتبال، شنا و بدنسازی سه رشته ورزشی مورد علاقه هر سه گروه دانشجویی پسران بود.

هر سه گروه دانشجویان، مشغله تحصیلی را مهمترین عامل بازدارنده ورزش کردن اعلام کردند.

در این تحقیق مشخص شد که ۲۸ درصد دانشجویان علوم پزشکی، ۳۰.۴ درصد دانشجویان دولتی غیرپزشکی و ۲۹ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد عصرها اوقات فراغت دارند.

۵۴ درصد دانشجویان علوم پزشکی، ۴۱.۶ درصد دانشجویان دولتی غیر پزشکی و ۵.۸ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد در خوابگاه فعالیت فراغتی خود را سپری می کنند.

میانگین مدت زمانی که دانشجویان علوم پزشکی در هفته ورزش می کردند برابر ۳.۳۲ ساعت، دانشجویان دانشگاه آزاد ۳ ساعت و دانشجویان دولتی غیر پزشکی ۲.۲۰ ساعت است.

یافته های این تحقیق تاکید بر این دارد که فعالیت های ورزشی یکی از مهمترین فعالیت های فراغتی دانشجویان است.