تولید علم فصلنامه علمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – برنامه های آموزشی در رشته های مختلف علوم پزشکی در قالب بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت بازنگری شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی اختصاص دارد. در این تحول ۱۲ بسته به دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ماموریت های کاری آنها سپرده شده است و مناطق آمایشی هر کدام به اجرای بخشی از این بسته ها می پردازند.

در بسته «توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت» اقداماتی از جمله تدوین، تصویب و ابلاغ چارچوب جدید بازنگری برنامه ها صورت گرفته است.

تاکنون ۱۴ جلسه تخصصی تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی برگزار شده است.

برنامه توسعه رشته مقاطع تحصیلی نیز در این بسته صورت گرفته است و در این راستا دو مطالعه بزرگ ملی انجام شده و مسیر توسعه رشته مقاطع را برای چند سال آینده مشخص کرده است.

همچنین در این بسته، فهرست تلفیقی از حیطه های علمی تهیه شده است.

خروجی این دو مطالعه پیشنهاد حدود ۳۰۰ رشته مقطع است. در مطالعه اول چهار حیطه و در مطالعه دوم نیز پنج حیطه مشخص شد.