سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویی کشور یکی از اقدامات مهم را ساماندهی و خارج شدن سرانه ورزشی دانشگاه ها از شکل مبهم بودجه ای دانست.

دکتر ریاضی معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویی کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: توسعه کمی آموزش عالی و افزایش تعداد دانشجویان مسئولان را به این نتیجه رسانده که بدون مشارکت در سطوح مختلف انجام وظایف غیرممکن است.از این رو با تلاش اداره کل امورفرهنگی و پیگیری سازمان امور دانشجویان در حد توان موفق شدیم تا بخشی از پروژه‌های تربیت بدنی را با تخصیص اعتبارت ،بهره برداری و زیرساخت ها را فراهم کنیم.
وی در خصوص سرانه ورزشی دانشگاه‌ها تصریح کرد: با جلساتی که شکل گرفت سرانه وزشی را از شکل مبهم بودجه ای خارج و آن را سروسامان دادیم که این یک اقدام مهم بود. همچنین پیگیری کردیم تا بودجه های ورزشی در دانشگاه‌ها به تربیت بدنی‌ها در دانشگاه‌ها اختصاص داده شود.
ریاضی خواستار توجه بیش از پیش و اهمیت دادن به ورزش به عنوان یک امر مهم در زندگی با توجه به سبک جدید زندگی شد و بیان کرد: پیگیری روش های علمی از پایش سلامت های عمومی دانشجویان را مدنظر است و داشتن ارزیابی از وضعیت عمومی سلامت دانشجویان و اقدامات موثر در بهبود وضعیت دانشجویان از مواردی است که با جدیت دنبال می شود.
وی در پایان با بیان اینکه ورزش به عنوان یک فعالیت روزمره نقش اساسی در زندگی دارد و این امر در بین دانشجویان باید تقویت شود، گفت: در سبک زندگی های جدید ورزش آن گونه که باید پیش بینی نشده است و ما درصدد هستیم که این اقدام در زندگی مردم به عنوان یک سبک گنجانده شود.