دکتر سبحان الهی با ارائه گزارش عمل کرد یک ساله دانشگاه مسائل پیشرو دانشگاه خوارزمی به گوش دکتر فرهادی رساند.