دیدار وزیر امور خارجه با دانشجویان و ایرانیان مقیم سنگاپور