گردش مالی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته۱۳ برابر بودجه بوده است