مبانی انقلاب و امام راحل عامدانه در جامعه بیان نمی شود