آغاز توزیع کارت ارشد فراگیر از ساعت ۱۰/داوطلبان علوم انسانی درصدر