جلسه ویژه فرهادی با روسای دانشگاههای تهرانی برگزار شد