نشست توسعه و ترویج کرسی های نظریه پردازی برگزار می شود