بخشنامه تشکیل ستاد اسکان نوروزی سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.