۱۰۹ هزار نفر در کاردانی های علمی کاربردی ثبت نام کردند