آمایش آموزش عالی تصویب شد/ تجمیع دانشگاههای دولتی کم جمعیت