نشست «مطالعات شیعی در جامعه دانشگاهی انگلستان» برگزار می شود