اعلام اولویت های پتروشیمی برای پایان نامه های علوم انسانی