علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: تاکون ۲۸۷ استاد و متخصص علوم انسانی عضو شبکه نخبگانی این پژوهشگاه شده اند و ما نیز برنامه داریم این شبکه را توسعه دهیم.

حسینعلی قبادی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: برنامه ما این است که شبکه نخبگانی علوم انسانی را به صورت سراسری گسترش دهیم تا تمامی اساتید و مختصصان علوم انسانی بتوانند از این شبکه استفاده کنند و به عضویت آن درآیند.

وی با اشاره به برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی افزود: راه اندازی شبکه نخبگانی علوم انسانی یکی از شاخص های این برنامه راهبردی بود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد: برنامه راهبردی این پژوهشگاه با هدف اثرگذاری علوم انسانی در جامعه تدوین شده است که طی ۵ سال پژوهشگاه باید به این هدف دست یابد.

حسینعلی قبادی با اشاره به ضرورت بومی سازی علوم انسانی در کشور گفت: برنامه راهبردی این پژوهشگاه پلی میان مبانی نظری و کاربردی سازی این مبانی در جامعه است.

وی عنوان کرد: این برنامه درون زا است و برای تدوین آن از توانایی تمامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه استفاده شده است.