چهارمین دوره از طرح دانش افزایی دانشجویان دانشگاه های ترکیه با شرکت ۱۳ نفر از دانشجویان این دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.