رقابت ۱۱۶۶ طلبه در مرحله نهایی مسابقات قرآنی حوزه اصفهان