دانشگاه.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد موظف شدند گزارش های مربوط به مسائل فرهنگی واجتماعی دانشگاه ها را در قالب گزارش های رسمی به کمیسیون ارائه کنند.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جلسه معاونین دانشجویی وزارتخانه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش گفت: در این جلسه مسائل اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها مطرح و قرار شد این نهادها گزارش ها و اقدامات خود را در قالب گزارش های رسمی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کنند.

وی افزود: در این جلسه مسائل مختلف دانشگاه ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی از جمله اعتیاد دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: براساس مسائل مطرح شده در این جلسه قرار شد وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان از جمله موضوع اعتیاد حساسیست بیشتری داشته باشند.

فیاضی خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش های مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها نیز در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بخشی از مسائل مطرح شده در این جلسه مربوط به دانشگاه ها و بخشی از آن نیز مربوط به جامعه است که در دانشگاه ها نیز وجود دارد.