ششمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری، یک شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.