دانشگاه هنر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – در بررسی و مقایسه بودجه سال ۹۵ و ۹۴ دانشگاه های هنر کشور ، دانشگاه هنر تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بودجه دانشگاه‌های هنر کشور در لایحه بودجه سال ۹۵ نشان می دهد بودجه دانشگاه هنر تهران نسبت به بودجه دانشگاه های هنر اصفهان، تبریز و شیراز بیشتر تعیین شده است، این درحالی است که در بودجه سال ۹۴ بیشترین بودجه به دانشگاه هنر اصفهان اختصاص یافته بود.

بودجه دانشگاه‌های هنر کشور در لایحه بودجه ۹۵ از زیاد به کم

رتبه دانشگاه مبلغ(واحد:میلیون ریال)
۱ دانشگاه هنر تهران ۴۵۷,۰۲۸
۲ دانشگاه هنر اصفهان ۳۴۹,۶۹۹
۳ دانشگاه هنر تبریز ۲۸۵,۴۴۲
۴ دانشگاه هنر شیراز ۶۲,۵۱

بنابراین گزارش، مقایسه و بررسی وضعیت بودجه دانشگاه های هنر کشور در سال ۹۵ و ۹۴ نشان می  دهد بودجه دانشگاه هنر اصفهان در سال جاری با کاهش روبرو بوده و بودجه دانشگاه‌های هنر تهران، تبریز و شیراز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بودجه دانشگاه‌های هنر کشور درلایحه بودجه ۹۴ از زیاد به کم

رتبه دانشگاه مبلغ (وتاحد:میلیون ریال)
۱ دانشگاه هنر اصفهان ۳۸۴,۸۲۷
۲ دانشگاه هنر تهران ۳۵۸,۶۷۳
۳ دانشگاه هنر تبریز ۲۴۲,۲۶۷
۴ دانشگاه هنر شیراز ۴۴,۸۶۸