محمد کافی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مدیران گروه های این دانشگاه براساس نظر اعضای هیات علمی و خرد جمعی انتخاب می شوند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمد کافی در نشست هیأت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد با مدیران گروه های آموزشی با اشاره به آیین نامه مدیریت این دانشگاه گفت: استفاده از خرد جمعی در انتخاب مدیران گروه های آموزشی با هدف اعمال آزادی عمل بیشتر در گروه های آموزشی است.

وی افزود: اگر مزیت نسبی فعلی دانشگاه حفظ نشود و ارتباط با جامعه و صنعت افزایش نیابد، وضعیت خوبی در انتظار دانشگاه نخواهد بود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد وظیفه اصلی این دانشگاه را تربیت نیروی نخبه برای بر عهده گرفتن وظایف اجتماعی در آینده دانست و گفت: دانشگاه باید نقش بیشتری در بهبود زندگی، اداره و توسعه جامعه داشته باشد.

کافی بحث تولید علم ناب در تراز جهانی را یکی از موارد تهدید کننده جایگاه دانشگاه عنوان کرد و افزود: تقویت نهادهای پژوهشی دانشگاه از لحاظ کیفی باعث می شود دانشگاه قدرت چانه زنی برای حضور در جامعه را به دست آورد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین جذب دانشجویان خارجی در سال گذشته را داشته است، گفت: اگر زیرساخت های لازم تقویت و ذهنیت مثبت به این دانشگاه ایجاد شود قادر خواهیم بود به عنوان یک دانشگاه بین المللی شناخته شویم.