دانشگاه تهران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – براساس لایحه بودجه ۹۵ بودجه دانشگاه تهران با علیرغم اینکه بالاترین رقم بودجه در میان دانشگاههای کشور است اما با کاهش چشمگیری نسبت به لایحه بودجه سال گذشته مواجه بوده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کشور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف بودجه دانشگاههای کشور مشخص شد.

براساس این لایحه دانشگاه تهران با بودجه پنج هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال بیشترین بودجه دانشگاه ها را به خود اختصاص داده، درحالی دانشگاه تهران بیشترین بودجه دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده که در مقایسه با بودجه سال ۹۴ این دانشگاه که ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال بوده با کاهش بودجه روبرو است.

جدول بودجه ۹۵ دانشگاهها

ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال
۱ دانشگاه تهران  ۵,۲۳۳,۶۳۸
۲ دانشگاه شهیدبهشتی ۳,۰۱۱,۲۰۰
۳ دانشگاه صنعتی شریف ۲,۴۳۰,۵۵۱
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۲,۱۶۳,۷۳۲
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲,۱۰۲,۰۹۴
۶ دانشگاه علامه طباطبایی ۱,۹۱۶,۵۶۶
۷ دانشگاه علم و صنعت ۱,۸۵۳,۱۷۳
۸ دانشگاه خوارزمی ۱,۴۲۷,۳۰۹
۹ دانشگاه الزهرا(س) ۱,۰۸۶,۵۱۴
۱۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۷۴,۴۶۰
۱۱ دانشگاه هنر ۴۵۷,۰۲۸

جدول بودجه ۹۴ دانشگاهها

ردیف نام دانشگاه مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ریال
۱ تهران         ۶,۳۹۱,۴۵۳
۲ صنعتی شریف    ۲,۰۱۳,۴۶۹
۳ صنعتی امیرکبیر         ۱,۸۹۳,۲۲۷
۴ شهید بهشتی        ۲,۵۱۷,۴۴۹
۵ علامه طباطبایی ۱,۵۰۹,۶۵۵
۶ تربیت مدرس      ۲,۰۱۴,۴۳۰
۷ علم و صنعت      ۱,۵۹۰,۷۰۲
۸ خواجه نصیرالدین طوسی    ۸۴۸,۵۰۳
۹ الزهراء(س)

      ۹۴۲,۱۷۲

۱۰ خوارزمی   ۱,۰۷۸,۹۹۸
۱۱ هنر    ۳۵۸,۶۷۳

براساس این گزارش دانشگاه هنر با ۴۵۷ میلیاردو ۲۸ میلیون ریال کمترین بودجه را دربین دانشگاه های تهرانی به خود اختصاص داده البته در مقایسه با بودجه سال گذشته این دانشگاه با افزایش بودجه مواجه بوده است.

 مقایسه بودجه دانشگاه های تهرانی در سال ۹۴ و ۹۵ نشان می دهد که به جز دانشگاه تهران بودجه سایر دانشگاه ها با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته و یا اینکه با افزایش تقریبی روبرو بوده اند به عنوان مثال بودجه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، الزهرا(س) نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است.

همچنین بودجه دانشگاه صنعتی شریف، تربیت مدرس، هنر، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی تفاوت چندانی با سال ۹۴ نداشته و یا افزایش تقریبی داشته است.

دربین دانشگاه های صنعتی واقع در تهران نیز در سال ۹۵ دانشگاه صنعتی شریف بیشترین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کمترین بودجه را به خود اختصاص داده اند. درسال ۹۴ نیز دانشگاه شریف بیشترین و دانشگاه خواجه نصیر کمترین بودجه دانشگاه های صنعتی تهران را به خود اختصاص داده بودند.