بیش از ۱۰ تفاهمنامه بین دانشگاههای خوزستان با صنعت منعقد می‌شود