مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی گردهم می‌آیند