اعلام آمادگی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای همکاری با دانشگاهها