برنامه راهبردی دانشگاه بوعلی تدوین می‌شود/ توسعه روابط بین الملل