تجمع بزرگ حوزویان در اعتراض به اعدام شیخ نمر برگزار شد