اجرای هزار طرح پژوهشی مشترک میان وزارتخانه های علوم و دفاع