درصد مشروطی دانشجویان شاهد و ایثارگر کمتر از حد متوسط است