لزوم تدوین برنامه یکساله کانون های فرهنگی دانشگاه علامه