۳۰ درصد اعتبارات پژوهش و فناوری کشور به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود