سرانه فضای آموزشی دانشگاه لرستان پایین‌تر از میانگین کشور است