سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) – بررسی مدارک علمی ایران در سه حوزه علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، روانشناسی و روانپزشکی نشان می دهد حوزه اقتصاد و تجارت ضعیف ترین کیفیت را در مقالات ایران دارند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی به بررسی مدارک علمی ایران در سه حوزه علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، روانشناسی و روانپزشکی در ۱۰ سال گذشته بر اساس پایگاه ESI می پردازد.
علوم اجتماعی
تعداد کل مدارک علمی جهان در این حوزه در ۱۰ سال گذشته برابر با ۷۶۳ هزار و ۶۹۴ و تعداد کل استنادات در این حوزه برابر با ۴ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۶۲۵ و میانگین استناد به هر سند مدارک جهان در این حوزه برابر با ۶.۲۷ بوده است.
درهمین مدت تعداد مدارک علمی ایران در حوزه علوم اجتماعی برابر با ۳۵۱۸ مدرک (۰.۴۶ کل مدارک در این حوزه) و تعداد کل استنادات ایران در این حوزه برابر با ۱۴ هزار و ۲۶۳ (۱.۸۷ درصد از کل استنادات جهان) و میانگین استناد به هر سند ایران برابر با ۴.۰۵ بوده است.
بر این مبنا میانگین استناد به هر سند ایران نسبت به جهان برابر با ۰.۶۴ است که نشان دهنده کیفیت پایین مدارک علمی ایران در این حوزه در مقایسه با میانگین جهانی است.
اقتصاد و تجارت
تعداد کل مدارک علمی جهان در این حوزه در ۱۰ سال گذشته برابر با ۲۳۱ هزار و ۹۸۸ و تعداد کل استنادات در این حوزه برابر با یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۲۰ و میانگین استناد به هر سند مدارک جهان در این حوزه برابر با ۷.۳۱ بوده است.
تعداد کل مدارک علمی ایران در این دوره برابر با ۴۱۰ مدرک (۰.۱۷ درصد از کل مدارک در این حوزه) بوده است. تعداد کل استنادات ایران در این حوزه برابر با یک هزار و ۳۵۱ (۰.۰۷ کل استنادات جهانی) و میانگین استناد به هر سند ۳.۳۰ است.
نسبت میانگین استناد به هر سند ایران به مقدار مشابه در سطح جهان برابر با ۰.۴۵ است که مقدار آن کمتر از میانگین جهانی است.
روانشناسی و روانپزشکی
تعداد کل مدارک علمی جهان در این حوزه برابر با ۳۴۵ هزار و ۵۴۴ و تعداد کل استنادات در این حوزه برابر با ۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۳۴۲ و میانگین استناد به هر سند جهانی در این حوزه برابر با ۱۱.۹۱ است.
مدارک علمی ایران در این حوزه برابر با ۷۲۸ (۰.۲۱ درصد از سهم مقدار جهانی)، کل استنادات برابر با ۴ هزار و ۹۱۹ (۰.۱۱ استنادات جهانی) و میانگین استناد به هر سند برابر با مقدار ۶.۶۷ است.
بر این مبنا میانگین استناد به هر سند ایران نسبت به جهان برابر ۰.۵۶ است که گویای پایین تر بودن کیفیت از میانگین جهانی است.
نمودار یک : مقایسه سه حوزه مورد بررسی را بر اساس شاخص ARC یا همان نسبت میانگین استناد به هر سند کشور در هر حوزه به همین نسبت در سطح دنیا نشان می دهد. به خوبی دیده می شود که مدارک هر سه حوزه در کل کیفیتی پایین تر از میانگین جهانی دارند.
همچنین می توان مشاهده کرد که حوزه اقتصاد و تجارت ضعیف ترین کیفیت را در میان این حوزه داشته است.
اعلام وضعیت مستندات علمی ایران در ۳ حوزه علوم انسانی