حرکت درمسیراقتصاددانش بنیان نیاز به نیروی تحصیل کرده دارد