فعالیت ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران در برنامه‌های فرهنگی