دکتر عباس احمدی ایلخچی

مرتبه دانشگاهی : استادیار
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
آدرس ایمیل : a_ahmadi@tabrizu.ac.ir
تلفن محل کار : ۲۰۲۳ ۳۳۹ ۴۱۱ ۹۸+
تلفن همراه : ۳۲۶۰ ۴۰۲ ۹۱۴ ۹۸+

 

لیست دروس تدریس شده استاد عباس احمدی ایلخچی در مقطع کارشناسی :
تدریس درس آبخیزداری از ۸۹ تاکنون
تدریس درس خاک شناسی عمومی از ۸۹ تاکنون
تدریس درس حفاظت خاک و آب از ۸۲ تاکنون

 

لیست دروس تدریس شده استاد عباس احمدی ایلخچی در مقطع کارشناسی ارشد :
تدریس درس حفاظت خاک پیشرفته از ۸۹ تاکنون

 

عنوان پایان نامه دکتری استاد عباس احمدی ایلخچی:
کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در شبیه سازی فرسایش ‌خاک و رواناب با بکارگیری ابعاد فرکتالی

 

عنوان پایان نامه فوق لیسانس استاد عباس احمدی ایلخچی:
اثر تخریب مرتع بر تولید رواناب و شاخص کشت پذیری خاک در زاگرس مرکزی

 

سوابق تحصیلی استاد ایلخچی:
دکتری فیزیک و حفاظت خاک (فرسایش و حفاظت خاک)
سال اخذ : ۱۳۸۸
محل تحصیل دکتری : دانشگاه تبریز

 

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- خاکشناسی
سال اخذ : ۱۳۸۰
محل تحصیل فوق لیسانس :دانشگاه صنعتی اصفهان

 

لیسانس مهندسی کشاورزی- خاکشناسی
سال اخذ : ۱۳۷۶
محل تحصیل لیسانس : دانشگاه تبریز

وب سایت شخصی دکتر عباس احمدی ایلخچی