پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک و مدیریت بحران

زمان: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
مکان : تهران – مرکز نوآوری شاخص پژوه

محورهای کارگاه آموزشی مدیریت ریسک و مدیریت بحران

مدیریت جمعیت و مدیریت بحران
تاب آوری و مدیریت بحران
فناوری های نوین و مدیریت بحران

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک و مدیریت بحران

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک و مدیریت بحران