پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی آینده پژوهشی

( ویژه کلیه علاقمندان ، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های آینده پژوهی و مدیریت راهبردی )
۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ، ساعت ۸ ال ۱۷ – مشهد، خیابان جم، هتل سلام

Futures Studies Workshop # shakhespajouh Summer School

کارگاه آموزشی آینده پژوهشی PhdAzmoon.net Futures Studies Workshops Summer School

کارگاه آموزشی آینده پژوهشی PhdAzmoon.net Futures Studies Workshops Summer School