توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۰
کلیه داوطلبان می توانند در روزهای ۲۸ خرداد تا ۳ تیرماه همزمان با انتخاب محل تحصیل ، کارت ورود به جلسه آزمون را نیز دریافت کنند.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پزشکی می توانند تا ۳ تیرماه با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت آزمون خود را دریافت کنند و از سوی دیگر محل تحصیل خود را نیز انتخاب کنند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

برای دریافت کارت آزمون ارشد پزشکی به آدرس سایت سنجش پزشکی : http://www.sanjeshp.ir/ مراجعه نمایید.

 

 

+ درباره کارت ورود به جلسه آزمون ارشد پزشکی دانشگاه آزاد : 

کارت‌های ورود به جلسه آزمون گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد از روز سه شنبه ۲۸ تیرماه به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد توزیع می‌شود.

 • دفترچه دانشگاه آزاد ۹۲
 • دریافت کارت ورود به جلسه ارشد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی
 • دریافت کارت ازمون ارشد دانشگاه علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه علوم پزشکی
 • دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری پزشکی
 • دریافت کارت ورود به جلسه ارشد علوم پزشکی ۹۳
 • کارت ورود به جلسه ارشد علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه سنجش پزشکی
 • کارت ورود به جلسه علوم پزشکی سال ۹۴
 • کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی ۹۳
 • کارت ورود به جلسه آزمون ارشد علوم پزشکی
 • دریافت کارت ورود به جلسه ارشد علوم پزشکی
 • د ریافت کارت آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۳-۹۴
 • دریافت کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی ۹۳
 • کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی۹۵
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۳
 • دریافت کارت ورود به جلسه ی ازمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۳
 • دریافت کات ورود به جلسه ی کارشناسی ارشدازمون دانشگاه آزاد ۹۳
 • دریافت کارت آزمون ارشد علوم پزشکی
 • کارت ورودبه جلسه کارشناسی ارشدگروه پزشکی سال ۹۳
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری
 • توزیع کارت ازمون ورود به جلسه ارشد علوم پزشکی ۹۳-۹۴
 • کارت ازمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه پزشکی
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۳
 • کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی سراسری ۹۳
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی
 • زمان توزیع کارت ازمون ارشد سنجش پزشکی
 • کارت ورود به جلسه آزمون دستیار پزشکی
 • سنخش پزشکی پی
 • ریافت کارت ورود به جلسه ارشد۹۴
 • زمان دریافت کارت ازمون ارشد پزشکی۹۵
 • دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۳
 • مهلت گرفتن کارت ورود به جلسه ارشد سنخش اموزش پزشکی
 • کارت آزمون ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد۹۳
 • سنجش پی دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ۹۳
 • کارت ورود به جلسه ارشد بزشکی
 • توزیع کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی
 • دریافت کارت ورود به جلسه ی کارشناسی ارشد پزشکی ۹۳
 • کارت ورود به جلسه ارشد علوم پزشکی ۹۵
 • کارت ورود به جلسه ارشد ازاد علوم پزشکی
 • کارت ورود به جلسه آزمون ارشد علوم پزشکی ۹۵
 • علوم پزشکی کارت ورودبه جلسه
 • توزیع کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۳
 • دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۳
 • دریافت کارت ورود به جله کارشناسی ارشدپزشکی سال۹۳-۹۴