شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با تاسیس پژوهشگاه هوافضا اعلام کرد.
شورای گسترش آموزش عالی با توجه به بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۴۶۱۹ مورخ ۹۳/۱۱/۸ شورای عالی اداری با انتزاع پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی از پژوهشگاه فضایی ایران و انتقال به وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری و تأسیس پژوهشگاه هوافضا وابسته به این وزارت موافقت قطعی کرد.
شورای گسترش ساختار این پژوهشگاه و ایجاد پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، پژوهشکده علوم و فناوری هوایی‌، پژوهشکده مدیریت حقوق و استانداردهای هوافضایی‌،‌گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضایی و کانون آینده اندیشی و مدیریت راهبردی هوافضا را تصویب کرد.