معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: صندوق رفاه دانشجویی درحال بررسی است تا هرچه زودتر وام دانشجویان دکتری عملیاتی شود.

وحید احمدی عنوان کرد: اکنون لیست دانشجویان از سوی دانشگاهها به وزارت علوم ارائه شده که این لیست در حال ارزیابی است، تا مراحل اعطای وام به دانشجویان دکتری اجرایی شود.

وی افزود: قرار است بر اساس لیست تهیه شده توسط دانشگاهها و شرایط دانشجویان، به زودی در مرحله اجرایی قرار بگیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: صندوق رفاه نیز بر اساس تخصیصی که دارد در حال بررسی است تا ارائه وام به دانشجویان دکتری زودتر عملیاتی شود.

وام دانشجویان دکتری

وام دانشجویان دکتری به زودی اعطا می شود | پرداخت وام دکتری روزانه | شرایط اعطای وام به دانشجویان دکتری | آخرین اخبار دکتری آزاد و سراسری