سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ : اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز منتشر شد. پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شیراز از بین داوطلبان ممتاز کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ خواهد بود.
مهلت ثبت نام پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز و ارسال مدارک تا ۹/۰۳/۹۲ ادامه دارد.
رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی برق گرایش های مخابرات ، مبدل ، الکترونیک ، مهندسی عمران مکانیک خاک و پی، مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، مهندسی مکانیک گرایشهای طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، ریاضی محض گرایش آنالیز عددی ، شیمی گرایش شیمی فیزیک می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۱۱۷۲۷۹۱۸۹ دفتر استعدادهای درخشان تماس بگیرید.

http://www.sutech.ac.ir/Portal/Show.aspx?Page=3698
متن اطلا عیه
دریافت .فرمها doc

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز

پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ | پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز | شرایط دکتری بدون آزمون ۹۳ | را زا سایت آزمون دکتری پیگیری نمایید:

 • دکتری بدون کنکور سال ۹۳
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز
 • دکترای بدون آزمون ۹۳ دانشگاه صنعتی شیراز
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۲-۹۳ دانشگاه صنعتی شیراز
 • پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی شیراز

 • دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز ۹۳-۹۴
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شیراز ۹۳-۹۴
 • دکتری بدون ازمون ۹۳-۹۴
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز در سال ۹۳
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز
 • پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز سال ۹۲-۹۳
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی شیراز
 • دانشگاه آزاد بدون کنکور پزشکی شیراز
 • پذیرش بدون کنکور دکترا دانشگاه شیراز
 • پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه شیراز
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمودانشگاه شیرازن ۹۳-۹۴
 • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز
 • دکترا بدون کنکور دانشگاه شیراز
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۳ ۹۴ دانشگاه شیراز
 • پذیرش دکتری ۹۳ بدون کنکور در شیراز
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۳-۹۴ شیراز
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شیراز
 • پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه شیراز ۹۳- ۹۴
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز سال ۹۳
 • دکتری بدون کنکور دانشگاه شیراز ۹۳
 • پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز ۹۳-۹۴
 • استعداد درخشان دکتری دانشگاه شیراز
 • دکتری بدون ازمون رشته حسابداری ۹۳-۹۴
 • مصاحبه دانشگاه صنعتی شیراز برای دکترای۹۴
 • پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شیراز ۹۳
 • دکتری بدون کنکور در شیراز ۹۳-۹۴
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۳-۹۴ دانشگاه شیراز
 • اعلام اسامی دکترای بدون ازمون استعدادهای درخشان پیام نور ۹۳
 • پذیرش دکترا بدون آزمون دانشگاه شیراز
 • فراخوان دانشگاه شیراز برای دکتری ۹۳-۹۴
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ دانشگاه شیراز
 • فراخوان پذیرش دکتری بدون ازمون دانشگاه شیراز ۹۳-۹۴
 • دانشگاه شیراز دکتری حسابداری
 • پدیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شیراز
 • پذیرش دانشجوی دکترا بدون آزمون در دانشگاه شیرازسال ۹۳
 • پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری دانشگاه شیراز ۹۳-۹۴
 • زمان مصاحبه دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز
 • استعداد درخشان دکترا شیراز ۹۳
 • نتیجه نهایی دوره بدون ازمون دکتری ۹۳
 • پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی بدون کنکوردانشگاه شیراز
 • ثبت نام دکترا بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز
 • رشته های بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز
 • ثبت نام دکتری دانشگاه صنعتی شیراز۹۳-۹۴
 • پذیرش بدون کنکور دکترا نیمسال ۹۳-۹۲ در دانشگاه شیراز
 • اطلاعیه پذیرش بدون کنکور دانشجوی دکترا سال ۹۲-۹۳دانشگاه شیراز
 • پذیرش بدون ازمون دکترا دانشگاه شیراز ۹۳
 • مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه شیراز
 • شرایط پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه شیراز
 • دانشگاه شیراز دکتری بدون ازمون ۹۴